OM URKULT

En folkfest för alla åldrar

Urkult är en folkfest för alla. En mötesplats och en inspirationskälla.

Under tre festivaldagar kommer människor, musik och kultur från olika delar av världen till Näsåker, byn som är vackert belägen vid den ståtliga Nämforsen i Ångermanälven.
Förutom konserter på flera olika scener består programmet även av aktiviteter som barnteater, kurser, verkstäder och poesi.
Hantverk och ekologisk mat är andra stående inslag på Urkult.
I hjärtat av Näsåkers gamla festplats, som agerar festivalområde under Urkult, sänker sig en naturlig amfiteater i marken som inramas av de tallbevuxna nipkanter som är så karaktäristiska för landskapet utmed Ångermanälven.
Urkult invigs med Eldnatten – en varje år unik föreställning ofta med inslag av flera olika slags konstformer såsom trummor, sång, dans och eld.
Gör som folk har gjort i årtusenden – upplev platsen själv!

Urkults tre grundperspektiv

Det lokala perspektivet

Grunden är det lokala engagemanget, där genomförandet baseras på alla frivilliga insatser. I största möjliga mån införskaffas byggnads- och annat material lokalt. Urkult försöker även att inspirera och stödja festivalens matserveringar att köpa sina råvaror lokalt av ekologiska odlare i så lång utsträckning det går.

 

 

Kulturflödet

Föreningen Urkult arrangerar även musikkonserter under hela året i Kulturflödet utmed Ångermanälven, med stöd av Sollefteå Kommun och RFOD/Kulturrådet.

Det internationella perspektivet

Möten mellan kulturer ger oss möjligheter till fantastiska upplevelser och bidrar till att människor skapar förståelse för varandra.
Festivalens musikaliska prägel har tydliga rötter i det internationella perspektivet, musik från olika delar av världen blandas, traditionellt möter modernt.
Om du tittar närmare hittar du även att detta perspektiv lämnar avtryck på andra av festivalens beståndsdelar såsom kursutbud, matserveringar och föreläsningar.
 
 

Det solidariska perspektivet

Urkults ambition är att genomföra en festival i solidaritet med människor och natur, att vara en plats för olika uttryck och gränsöverskridande möten.

Allt som säljs inne på festplatsen och på marknadsgatan är ekologiskt, lokalproducerat och etiskt schysst så långt som möjligt. Avfall återvinns, de permanenta toaletterna kompletteras med urinseparering, och vi använder så miljövänliga material som våra kunskaper och resurser tillåter.

Ljudvolymen försöker vi hålla på en rimlig nivå. På mötesplatsen Solidaritetstorget kan besökarna träffa organisationer som arbetar med miljö-, fred- och solidaritetsfrågor.

Urkult strävar efter att jämställdhet, acceptans och inkludering ska genomsyra festivalen, och att vi genom en jämn könsfördelning och variation av uttryck på scenerna ska bidra till en mer jämställd och mångfacetterad bransch för scenkonst.

Allt detta arbete är en ständig process och utvecklas för varje år.

 

Trygghet & säkerhet på Urkult

Trygghet och säkerhet

Här kan du läsa lite om vad vi arbetar med för att göra Urkult till en sån trygg festival vi bara kan. När många samlas på ett och samma ställe kan en olycka hända lätt. Därför ber vi även dig som besökare att vara uppmärksam på om du ser eller hör något som inte känns ok. Visa dig och dina medmänniskor att du bryr dig och ta hand om varandra!

Policy för bemötande och inkludering

Urkultorganisationen arbetar utefter en policy där alla människor oavsett kön eller könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation eller religiös trosuppfattning ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna under festivalen och till andra evenemang som hålls i Urkults namn.

Säkerhet och polis

Under festivalen samarbetar Urkults egna säkerhetsvakter ihop med inhyrda vakter samt polisen. Detta är ett gemensamhetsarbete för att skapa trygghet, vi har en öppen dialog sinsemellan och strävar alla efter att göra det yttersta om något händer.

 

Första insatsperson

En första insatsperson är en jourhavande brandman med grundläggande sjukvårdsutbildning. De har till uppgift att vara först på plats då en olycka inträffar. När de kommer måste du bereda väg och ingen får hindra dem att komma fram.

 

Trygghetsjouren

0707 704 731

Utöver polis, vaktpersonal och SOS alarm som är ett förstahandsval när en allvarlig olycka inträffat så har Urkult upprättat en trygghetsjour dit besökare kan ringa om de utsatts för något obehagligt. Där har vi utbildad personal som svarar dygnet runt. 
 
 

Vid våldtäkt, sexuellt ofredande eller annat av grov karaktär så ska det alltid anmälas ring då 112. (OBS numret är endast aktivt under festivalen dygnet runt). Det finns lappar uppsatta lite överallt med detta numret.

 
– Vårt mål är att hålla kostnaderna för biljetter och mat så låga som möjligt.
Vi är en ideell organisation, med många eldsjälar (cirka 600 volontärer varje år!) som varje år ger av sin tid och energi under arbetet med Urkult. Eventuella vinster återinvesteras för att göra nästa års festival ännu bättre. Har du tips eller idéer, innan, under eller efter festivalen, kontakta oss gärna. Vi är öppna för förslag som kan göra festivalen ännu bättre!

Tusentals år senare tänds åter eldarna

Urkult välkomnar båda nya och gamla vänner från när och fjärran, till Näsåker, till festivalen vars ledstjärna alltid varit att skapa gränsöverskridande kulturmöten i en anda av fred, kärlek, inkluderande och samförstånd.

Tillsammans bygger vi broar och river murar till musikens rytmer i månens sken. Högt ovanför den mäktiga forsen ljuder toner från många olika delar av världen från scenerna allt medan teater, märkliga upptåg och poesi sätter fantasin i rörelse. Detta är en festival för hela familjen där barnen erbjuds sina alldeles egna föreställningar, sagor och lekar.

I värmen från eldarna, omslutna av dofterna från våra ekologiska matserveringar, får vi återigen uppleva musiken, glädjen och gemenskapen på en magisk plats där människor har strålat samman sedan årtusenden tillbaka.

KULTURFLÖDET

En aktiv kulturförening

Bland eldsjälarna som startade Urkultfestivalen fanns en önskan om att Urkult inte endast skulle vara en stor händelse om året utan en aktiv kulturförening med verksamhet året om. Så vid slutet av 1990-talet, när festivalen hade börjat komma på fötter, startades Kulturflödet med syfte att vara ett forum för musik och kultur i Ådalen.

Kulturflödet understöds än idag av bidrag från Sollefteå kommun. Tack vare bidraget kan Urkult låta kulturen flöda utmed Ångermanälven under hela året och fortsätta att verka för att sätta Norrlands inland på kulturkartan!

Med stöd av:

Kulturrådet